พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ฎ

ฎีกา

1. a sub-commentary.
2. (T.) a letter of invitation or invitation card to a monk.
3. (T.) written request for donation.
4. (T.) petition; appeal.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย