พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ฌ

ฌาน

meditation; absorption; a state of serene contemplation attained by meditation; (mis.) trance; ecstasy.

ฌาปนกิจ

cremation.

ฌาปนสถาน

crematorium.อา-โอ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย