พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด T

tactile object โผฏฐัพพะ.
taint อาสวะ.
taking what is not given อทินนาทาน.
tale-bearing ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท.
talk กถา.
taming ทมะ.
tangible object โผฏฐัพพารมณ์, โผฏฐัพพะ.
task กิจ.
taste รส.
teacher อาจารย์.
teaching เทศนา, ธรรม.
Teaching; Teachings, the พระธรรม.
telepathy เจโตปริยญาณ (เทียบ)
temperament จริต.
temperature อุตุ.
Tempter, the มาร.
term บท.
test วีมังสนะ.
tetrad จตุกกะ (หมวดสี่).
thanking อนุโมทนา.
Theravada เถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิมฝ่ายใต้ คู่กับมหายาน).
things ธัมมา, ธรรม.
thirst ตัณหา, ปิปาสา.
thought จิต, จิตตุบาท, สังกัปป์, วิตักกะ.
thought-conception วิตก.
tie คันถะ.
tolerance ขันติ.
tongue ชิวหา.
torpor มิทธะ.
touch โผฏฐัพพะ.
town-monk พระคามวาสี.
training สิกขา, ทมะ, ภาวนา; เสขิยะ.
Training, the Threefold ไตรสิกขา.
training rule สิกขาบท.
tranquility ปัสสัทธิ, สมถะ.
tranquility Development สมถภาวนา.
transcendental โลกุตตระ.
transformation วิปริณาม.
transgression วีติกกมะ (การละเมิด).
transience; transiency อนิจจตา.
transient, adj. อนิจจ์, อนิจจัง.
treasure รันตะ, นิธิ, ธนะ.
triad ติกะ (หมวดสาม).
Triple Gem, the พระรัตนตรัย.
triplet ติกะ (หมวดสาม).
true doctrine สัทธรรม.
true man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
truth สัจจะ.
twin miracle; twin wonder ยมกปาฏิหาริย์.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย