พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด M

magical power อิทธิปาฏิหารย์.
Mahayana มหายาน (นิกายพระพทุธศาสนาฝ่ายเหนือ).
maintaining; maintenance อนุรักขนา.
malice อาฆาต.
malicious speech ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท.
malleability มุทุตา.
management วิธาน, สังวิธาน (การจัดการ).
manifestation ปัจจุปัฏฐาน.
manner ปริยาย, อาการ.
marvel ปาฏิหาริย์.
masculinity ปุริสภาวะ, ปุริสินทรีย์.
mass สมูหะ, ฆนะ.
Master, the พระศาสดา, พระบรมศาสนา.
mastery วสี.
material gifts อามิสทาน.
material happiness สามิสสุข.
material qualities รูปธรรม, รูป.
material things อามิส.
material worship อามิสบูชา.
matricide มาตุฆาต.
matrix มาติกา.
matted-hair ascetic ชฎิล.
matter รูป.
maturity ปริปากะ.
meal ภัต, โภชนะ.
mealtime ภัตตกาล.
meaning อรรถ.
meanness มัจฉริยะ.
means อุปาย, อุบาย, วิธี, ปโยคะ.
medicine เภสัช.
meditation ฌาน, ภาวนา.
meditator ฌายี, ผู้บำเพ็ญฌาน, นักฌาน, ผู้เจริญภาวนา.
meekness โสวจัสสตา.
mental, adj. เจตสิก (ทางใจ).
mental action มโนกรรม.
mental activities เจตสิก.
mental adjuncts เจตสิก.
mental avenue มโนทวาร.
mental body นามกาย.
mental coefficients เจตสิก.
mental concomitants เจตสิก.
mental factors เจตสิก.
mental formation; mental functions มโนสังขาร, จิตตสังขาร.
mental formations สังขาร (ในขันธ์ 5).
mental good conduct มโนสุจริต.
mental happiness เจตสิกสุข.
mental image นิมิต, นิมิตต์.
mentality นาม, นามธรรม, เจตสิก.
mental misconduct มโนทุจริต.
mental object ธรรมารมณ์.
mental pain เจตสิกทุกข์.
mental qualities เจตสิก.
mercy ทยา, อนุทัย (ความปรานีเอ็นดู).
merit บุญ.
meritorious action บุญกรรม.
message พระธรรม, คำสอน.
Middle Path, the มัชฌิมาปฏิปทา.
Middle Way, the มัชฌิมาปฏิปทา.
mind จิต, มโน, นาม.
mind culture ภาวนา.
mindfulness สติ.
mindfulness on breathing อานาปานสติ.
mind object ดู mental object.
miracle ปาฏิหาริย์.
misapprehension of virtue and duty สีลัพพตปรามาส.
misconduct ทุจริต, มิจฉาจาร.
miserliness มัจฉริยะ.
misery ทุกข์. adj. miserable มีทุกข์, เป็นทุกข์.
mode อาการ.
moderation มัตตัญญุตา (~ in eating = โภชเนมัตตัญญุตา).
moment ขณะ.
momentary concentration ขณิกสมาธิ.
momentary joy ขณิกาปีติ.
monastery วัด, อาราม, วิหาร.
monastic life พรหมจรรย์, ชีวิตสมณะ.
monk ภิกขุ, ภิกษุ, สมณะ.
monument ถูปะ, สถูป, เจติยะ, เจดีย์.
moral achievement สีลสมบัติ, สีลสัมปทา.
moral dread โอตตัปปะ.
moral failure สีลวิบัติ.
moral habit ศีล.
morality ศีล.
moral shame หิริ.
mortal มัจจะ (ผู้ต้องตาย = สัตว์).
motion ญัตติ, ญัติ; วาโยธาตุ.
mundane, adj. โลกิยะ, โลกีย์.
my-making มมังการ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย