พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด I

ideation สัญญา. ดู perception.
idleness โกสัชชะ.
ignoble, adj. อนริยะ, อนวรยะ.
ignorance อวิชชา.
illimitables อัปปมัญญา.
illumination โอภาส.
illusion ปโมหะ, มายา.
ill-will พยาบาท
image ปฏิฆา. ดู mental image.
I-making อหังการ.
immaterial, adj. อรูป.
immaterial sphere อรูปภพ, อรูปโลก.
immoral, adj. บาป, อกุศล.
immortal, adj. อมตะ.
impartiality สมานัตตตา.
impediment ปลิโพธ, ภิญจนะ.
impermanence อนิจจตา.
impermanent, adj. อนิจจะ,อนิจจัง.
imperturbability อาเนญชา, อเนญชา.
impulsion ชวนะ.
impurity กิเลส, มละ, มลทิน.
in - and out-breathing อานาปานะ, อัสสาสะปัสสาสะ.
incantation มนต์, มนตร์.
incense stick รูป.
inclination อัชฌาสัย, อธิมุติ.
independent, adj. อนิสสิต.
indeterminate, adj. อัพยากฤต.
indifferent feeling อุเบกขาเวทนา, อทุกขมสุข.
individual บุคคล.
individuality อัตตภาวะ, อัตภาพ.
indolence โภสัชชะ.
industry อนลสตา, อุฏฐานะ (ความหมั่นขยัน).
inertia ปฐวีธาตุ.
infinite, adj. อนันต์.
infinity of consciousness วิญญาณัญจายตนะ.
infinity of space อากาสานัญจายตนะ.
inheritance ทายัชชะ. ดู heritage.
inner sense-sphere อัชฌัตติกายตนะ (อายตนะภายใน).
initial application วิตก.
inquiry วิมังสา, ปริปุจฉา.
insight ญาณ, วิปัสสนา.
insight development วิปัสสนาภาวนา.
insight into the hearts of others ปรจิตตวิชานน์, เจโตปริยญาณ.
insistence อภินิเวส.
instigated, adj. สสังขาริก.
instruction อนุสาสนี, สาสนะ.
integrity อาชชวะ.
intention สังกัปปะ, อธิปปายะ, เจตนา.
intimation วิญญัติ.
intoxicant มัชชะ, น้ำเมา, สุราเมรัย.
intoxicant, mental อาสวะ.
intrepidity เวสารัชชะ.
investigation วิจัย, สันตีรณะ, วิโลกนะ.
investigation of Doctrine ธัมมวิจยะ ธรรมวิจัย.
invitation การนิมนต์, อาราธนา, ปวารณา.
issuer of meals ภัตตุเทศก์.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย