พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด C

calm สมถะ.
Calmed One, the พระมุนี.
canker อาสวะ.
canon ปิฎก, คัมภีร์.
carelessness ปมาทะ, ความประมาท.
carnalities อามิส.
caste วรรณะ.
category ขันธ์.
causal ocassion ฐาน.
cause เหตุ.
Cause of Suffering ทุกขสมุทัย, สมุทัย.
cemetery สุสาน.
cessation นิโรธ.
Cessation of Suffering ทุกขนิโรธ, นิโรธ.
change วิปริณาม.
change-of-lineage โคตรภู.
chanting การสวดมนต์. v. to chant.
chapter of monks คณะ (ในวินัย).
character จริต.
characteristic ลักษณะ.
charity ทาน, จาคะ.
clairaudience ทิพยโสต.
clairvoyance ทิพยจักษุ.
clan โคตร, กูล, สายตระกูล.
clansman กุลบุตร.
classification สังคหะ (จัดประเภท).
clear comprehension สัมปชัญญะ.
clinging อุปาทาน.
coefficients ดู mental coefficients
cognizance จิต, จิตต์.
cognizable object ธรรมวรมณ์.
cohesion, the element of อาโปธาตุ.
Collection นิกาย (แห่งคัมภีร์).
comfort ผาสุก.
commentary อรรถกถา.
common characteristics สามัญลักษณะ.
community สังฆะ, สงฆ์.
companion สหาย.
compassion กรุณา, อนุกัมปา. adj. compassionate.
compounded things สังขาร, สังขตธรรม.
comprehension สัมปชัญญะ, ปริญญา.
conceit มานะ.
concentration สมาธิ.
concentration development สมาธิภาวนา, สมถภาวนา.
concept บัญญัติ.
conception ปฏิสนธิ.
concord สามัคคี.
condition ปัจจัย.
conditioned genesis ปฏิจจสมุปบาท.
conditioned things สังขาร, สังขตธรรม.
conduct อาจาร, จริยา, จรณะ, สมาจาร.
confession (อาบัตติ)เทศนา (การแสดงอาบัติ). v. to confess.
confidence สัทธา, ศรัทธา, ปสาทะ.
conformity อนุโลม.
conquest ชัย, วิชัย.
conquest by piety ธรรมวิชัย.
conscience หิริ.
conscientious adj. ลัชชี, มีหิริโอตัปปะ.
consciousness วิญญาณ.
consequence วิบาก.
consideration มนสิการ.
constituent องค์, โวการ.
contact ผัสสะ.
contemplation อนุปัสสนา, อนุสติ.
contemplation of the body กายานุปัสสนา.
contemplation of the feeling เวทนานุปัสสนา.
contemplation of the mind จิตตานุปัสสนา.
contemplation of the mind-objects ธัมมานุปัสสนา.
contempt มักขะ, อติมานะ.
content; contentment สันโดษ, สันดุฏฐี.
continuity สันตติ, สันตานะ.
control of the senses อินทรียสังวร.
controlling faculty อินทรีย์.
conventional truth สมมติสัจจะ.
conversion อาวัตต์, อาวัตตนา, การกลับใจ, เปลี่ยนศาสนา.
co-religionist สหธรรมิก.
corporeality รูป, รูปธรรม.
corruption สังกิเลส, อุปกิเลส, อาสวะ.
Council สังคายนา, สังคีติ.
counterpart ปฏิภาค.
couplet ทุกะ (หมวดสอง).
course of action กรรมบถ.
courteous speech; courtesy ปิยวาจา, เปยยวัชชะ.
covetousness อภิชฌา.
craving ตัณหา.
craving for annihilation วิภวตัณหา.
craving for existence ภวตัณหา.
craving for non-existence วิภวตัณหา.
craving for sensual pleasures กามตัณหา.
cremation ฌาปนกิจ.
crematorium ฌาปนสถาน.
cruelty วิหิงสา.
culture ดู mind culture.
curds ทธิ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย