พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด E

ear โสตะ.
earnestness อัปปมาทะ, อาตาปะ (ความเพียร).
earth ปฐวี, ปฐวีธาตุ. ดู extension.
ease สุข.
effort วิริยะ, วายามะ, ความเพียรพยายาม.
ego อัตตา, อาตมัน.
elasticity มุทุตา.
elder เถระ.
element ธาตุ, มหาภูต, องค์.
elements of enlightenment โพชฌงค์.
embodiment view สักกายทิฏฐิ.
embryo กลละ, คัพภะ
emergence วุฏฐานะ (การออก).
emptiness สุญญตา.
end อันตะ.
endeavour ปธาน, วิริยะ, วายามะ.
endurance ขันติ, อธิวาสนะ.
energy วิริยะ.
enjoyment บริโภค (เสวย ; ใช้กับสมบัติความสุข เป็นต้น); อัสสาทะ.
Enlightened One, the พระพุทธเจ้า.
enlightenment โพธิ, อภิสัมโพธิ (การตรัสรู้).
enlightenment factor โพชฌงค์.
enlightenment states โพธิปักขิยธรรม.
ennead นวกะ (หมวดเก้า).
enthusiasm ปีติ.
envy อิสสา, ความริษยา.
eon กัป, กัลป์.
equality สมานัคตตา.
equanimity อุเบกขา (ตัตรมัชฌัตตตา). ดู onlooking-equanimity.
equipment บริขาร.
eradication สมุคฆาตะ, ปหานะ.
escape นิสสรณะ.
essential of existance อุปธิ.
eternalism; eternity-view ลัสสตวาทะ, ลัสสตทิฏฐิ.
eunuch บัณเฑาะก์.
even-mindedness อุเบกขา.
evil บาป.
Evil One, the มาร.
Exalted One, the ภควา (พระผู้มีพระภาค).
exertion ปธาน, วายามะ, ปรักกมะ, ความเพียร, ปัคคหะ.
exhaustion ขยะ (ความสิ้นไป - หมดไป).
exhortation โอวาท.
existence ภพ.
experience เวทยิต.
exposition นิทเทส, วรรณนา.
extension, the element of ปฐวีธาตุ.
extinction นิโรธ.
Extinction of impurities กิเลสปรินิพพาน (= สอุปาทิเลสนิพพาน).
Extinction of Suffering ทุกขนิโรธ, นิโรธ.
Extinction of the Five-Khandha-Process ขันธปรินิพพาน (= อนุปาทิเสสนิพพาน).
extreme อันตะ (ที่สุด, ความเข้าใจ หรือประพฤติเอียงสุด).
expiation, offence of อาบัติปาจิตตีย์.
eye จักขุ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย