พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด N

naked ascetic อเจลก.
name นาม.
name and form นามรูป.
natural virtue ปกติศีล.
negligence ปมาทะ, ความประมาท.
neighbourhood concentration อุปจารสมาธิ.
neither-pain-nor-pleasure อทุกขมสุข, อุเบกขาเวทนา.

neither perception nor non-perception, sphere of

เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
neutrality, specific ตัตรมัชฌัตตตา.
newly ordained monk นวกภิกษุ.
next life; next world ปุนชาติ, ปุนภพ, ชาติหน้า, ปรโลก.
Nibbana, Nirvana นิพพาน.

Nibbana without any remainder of existence

อนุปาทิเสสนิพพาน.

Nibbana with remainder of existence

สอุปาทิเสสนิพพาน.
niggardliness มัจฉริยะ.
nihilism นัตถิกวาท, นัตถิกทิฏฐิ.
noble, adj. อริยะ, อารยะ.
noble disciple อริยสาวก.
noble discipline อริยวินัย (แบบแผนของอารยชน).
Noble Eightfold Path, the อริยอัฏฐังคิกมัคค์, อารยอัษฎางคิกมรรค.
noble one อริยบุคคล.
noble treasure อริยทรัพย์.
Noble Truths, the Four อริยสัจจ์ ๔, จตุราริยสัจจ์.
noble wealth อริยทรัพย์.
non-covetousness อนภิชฌา.
non-cruelty อวิหิงสา.
non-delusion อโมหะ.
non-greed อโลภะ.
non-hate; non-hatred อโทสะ, อพยาบาท.
non-ill-will อพยาบาท.
non-injury อหิงสา.
non-obstruction อวิโรธนะ.
non-opposition อวิโรธนะ.
non-returner อนาคามี.
non-returning, fruition of อนาคามิผล.
non-returning, path of อนาคามิมรรค.
non-self; non-soul อนัตตา.
non-violence อหิงสา, อวิหิงสา.
norm ธรรม.
nose ฆานะ.
nothingness, sphere of อากิญจัญญายตนะ.
not-self, adj. อนัตตา.
novice สามเณร.
novitiate สามเณร, นวกะ.
nun ภิกษุณี.
nutrients; nutriment อาหาร.
nutritive essence โอชา.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย