พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด U

ultimate sense; ultimate reality ปรมัตถ์.
ultramundane ดู supermundane
uncertainty วิจิกิจฉา.

uncompounded; unconditioned, adj.

อสังขตะ.
unconscious mind ภวังคจิต.
unconscious state ภวังค์.
undeclared อัพยากตะ, อัพยากฤต.
underlying tendency อนุสัย.
understanding ปัญญา.
undertaking สมาทาน. v. to undertake.
undetermined offence อนิยต.
unification เอกัคคตา.
uninstigated, adj. อสังขาริก.
unity เอกัตตะ, เอกีภาพ.
unknowing อัญญาณ.
unprofitable, adj. อกุศล.
unprompted, adj. อสังขาริก.
unrighteous greed วิสมโลภ (= อภิชฌา)
unskilful, adj. อกุศล.
unskilled action อกุศลกรรม.
unsurpassed, adj. อนุตตระ.
unworldly, adj. นิรามิส.
urgency, sense of สังเวคะ, สังเวช.
usage โวหาร.
utterance อุทาน, วจนะ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย