พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด Y

yearning อาสา (ความหวัง - ใฝ่หา).
years’ standing ดู standing.
yellow robe กาสาวพัสตร์.
yoke โยคะ, ธุระ, ภาระ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย