พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด B

bad บาป ดู evil.
bad company ปาปสหายตา (ความมีเพื่อนชั่ว).
balanced life; balanced livelihood สมชีวิตา.
banishment ปัพพาชนียกรรม.
basis of mindfulness สติปัฏฐาน.
basis for success อิทธิบาท.
becoming ภพ, ภาวะ.
being สัตว์.
belief in a Soul or Self สักกายทิฏฐิ.
benefaction ทาน, อัตถจริยา.
benefactor ทายก.
benefit อานิสงส์, อัตถะ, อรรถ.
benevolence อัตถจริยา.
besotting drink มัชชะ.
birth ชาติ.
birth story ชาดก.
blameless action อนวัชชกรรม (การกระทำอันปราศจากโทษไม่มีข้อเสียหาย แต่เป็นคุณประโยชน์).
Blessed One, the ภควา (พระผู้มีพระภาค).
blessing พร, มงคล, อนุโมทนา, อานิสงส์.
bliss สุข.
Bodhisatta, Bodhisattva พระโพธิสัตว์.
bodily, adj. กายิกะ (ทางกาย).
bodily action กายกรรม.
bodily avenue กายทวาร.
bodily formation; bodily functions กายสังขาร.
bodily good conduct กายสุจริต.
bodily happiness กายิกสุข.
bodily misconduct กายทุจริต.
bodily pain กายิกทุกข์.
body กาย.
bond โยคะ.
boon พร.
border district ปัจจันตชนบท.
boundary สีมา.
bourn คติ.
bowl ดู alms-bowl.
Brahma-farer พรหมจารี.
Brahma-faring พรหมจรรย์.
Brahmin, Brahman พราหมณ์.
breathing in อัสสาสะ (การหายใจเข้า).
breathing out ปัสสาสะ (การหายใจออก).
Buddha, the พระพุทธเจ้า.
Buddhism พระพุทธศาสนา.
Buddhist พุทธศาสนิก.
buoyancy ลหุตา (ความเบา).
burden ธุระ, ภาระ.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย