พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด W

wakefulness ชาคริยานุโยค.
walking to and fro จงกรม.
wander, v. จาริก.
wandering การจาริก; สงสาร (เวียนว่ายตายเกิด).
wandering ascetic; wanderer ปริพาชก.
warrior นักรบ, ขัตติยะ, ชนวรรณะกษัตริย์.
watch ยาม.
watchfulness สติสัมปชัญญะ, ชาคริยะ.
water อาโป. ดู cohesion.
way มรรค, ปฏิปทา.
weal หิตสุข.
wealth โภคะ, ธนะ.
walfare หิตสุข, ประโยชน์สุข.
Well-farer, the พระสุคต.
well-spoken words วาจาสุภาษิต.
Wesak ดู Vesak.
wheel of becoming; wheel of life ภวจักร.

Wheel of the Law; Wheel of the Doctrine

ธรรมจักร.
wheel of rebirths สังสารจักร.
wheel-turning monarch พระเจ้าจักรพรรดิ.
wholesome, adj. กุศล.
wholesome action กุศลกรรม.
wicked, adj. บาป, ชั่ว.
wieldiness กัมมัญญตา.
will ฉันทะ, เจตนา.
wind วาโย. v. to vibration.
wisdom ปัญญา.
wise man บัณฑิต.
wish ฉันทะ, อิจฉา (ความปรารถนา).
withdrawal อุพภาร, อุทธาร (การรื้อ-ถอน-เดาะ).
woe ทุกข์, อบาย.
wonder ปาฏิหาริย์.
worlding ปุถุชน.
worldly, adj. โลกิยะ, โลกีย์, สามิส,
worldly conditon โลกธรรม.
worldly vicissitudes โลกธรรม.
worthy one พระอรหันต์.
worry กุกกุจจะ.
wrath โกธะ.
wrong conduct ทุจริต.
wrong course อคติ.
wrongdoing ทุกกฏ.
wrongness มิจฉัตตะ.
wrong speech, offence of อาบัติทุพภาสิต.
wrong time วิกาล.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย