พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด O

obedience โสวจัสสตา.
object อารมณ์.
objective-field วิสัย.
objectivity ตถตา.
oblation พลี, พลีกรรม.
obligations ปาติโมกข์, กิจ, ธุระ, พันธะ.
observance อุโบสถ, วัตร, การรักษา (ศีล เป็นต้น).
obsession ปริยุฏฐานะ, ปปัญจะ.
obstinacy ถัมภะ.
obstruction นิวรณ์. ดู hindrance.
octad อัฏฐกะ (หมวดแปด).
odorous object คันธารมณ์.
odour คันธะ.
offence อาบัติ.
offering พลี, ทักขิณา, ทักษิณา, บูชา.
old age ชรา.
olfactory organ ฆานะ.
omen นิมิต; good omen มงคล.
omnipotent, adj. สัพพาภิภู.
omniscience สัพพัญญุตา.
Omniscient, the พระสัพพัญญู.
once-returner สกทาคามี.
once-returning, fruition of สกทาคามิผล.
once-returning, path of สกทาคามิมรรค.
one-pointedness of mind เอกัคคตา, จิตตัสเสกัคคตา.
onlooking-equanimity อุเบกขา.
opposite, adj. ปฏิปักข์.
Order, the พระสงฆ์, คณะสงฆ์.
ordinary man ดู worldling.
ordination อุปสัมปทา, การอุปสมบท. v. to ordain.
origin สมุทัย.
Origin of Suffering ทุกขสมุทัย, สมุทัย.
origination สมุฏฐาน.
other world ปรโลก.
outer sense-sphere พาหิรายตนะ (อายตนะ-ภายนอก).
outcast วสละ (คนถ่อย-ต่ำทราม).
outcaste จัณฑาล.
outguidable person เวไนยบุคคล.
overcoming ปหานะ.
ownership, the bliss of อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์).


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย