พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด Q

quadruped สัตว์จตุบท.
quality คุณ, ลักษณะ, องค์.
quarrel กลหะ, วิวาท.
quarter ทิศ (ทิสา).
quest เอสนา, คเวสนา, ปริเยสนา.
question ปัญหา.
quiet, n. สมถะ adj. วิวิตต์ (สงัด).


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย