พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด V

vain talk สัมผัปปลาปะ.
vanity มทะ
vegetable-growth ภูตคาม.
Venerable คำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระเถรถหรือพระสงฆ์ทางสมณศักดิ์ (ย่อ Ven.)~
veneration คารวะ, นมะ, ปูชา.
verbal action วจีกรรม.
verbal formation; verbal functions วจีสังขาร.
verbal good conduct วจีสุจริต.
verbal misconduct วจีทุตริต.
verdict of innocence สติวินัย.
verdict of past insanity อมูฬหวินัย.
verdict in the presence of สัมมุขาวินัย.
verification สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ.
verse คาถา.
Vesak วิสาขบูชา (นิยมใช้ในลังกาและอินเดีย = Visakha Puja)
vibration, the element of วาโยธาตุ.
vices of conduct กรรมกิเลส.
view ทิฏฐิ.
village-dweller คามวาสี.
virtue ศีล, คุณธรรม adj. virtuous.
virtue and duty สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
visible for oneself, adj. สันทิฏฐิกะ.
visible object; visual object รูปารมณ์.
vision ทัสสนะ.
vital formation อายุสังขาร.
vitality ชีวิตินทรีย์.
void; voidness สุญญตา.
volition เจตนา.
volitional activities สังขาร.
voting-ticket สลาก (สำหรับลงคะแนนเสียง).


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย