พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด R

radiation เตโชธาตุ.
rag-robe บังสุกลจีวร.
rains-residence; rains-retreat จำพรรษา, วัสสาวาสะ
rapture ปีติ.
reaching ปัตติ (การบรรลุ)
reality ตถตา, ยถาภูตธรรม.
realization สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ, อธิคม (การทำให้แจ้ง, การบรรลุ).
reappearance อุปบัติ.
reason การณะ, โยนิ, วิมังสา.
rebirth ปุนภพ, ชาติใหม่, การเกิดใหม่.
recipient ปฏิคาหก, ลาภี.
recitation การสาธยาย, การสวด. v. to recite.
recluse สมณะ.
recollection อนุสติ.
reconciliation ปฏิสาราณียกรรม.
reconnection ปฏิสนธิ.
rectitude อุชุกตา.
refectory ภัตตัคคะ (โรงฉัน, หอฉัน).
refraining สังยมะ, สัญญมะ, เวรมณี.
refuge สรณะ.
Refuge, the Threefold ไตรสรณะ.
refuse-rag-robe บังสุกุลจีวร.
registration ตทารมณ์, ตทาลัมพนะ.
rehearsal สังคีติ, สังคายนา.
reincarnation อวตาร (พราหมณ์, ฮินดู).
relative; relation ญาติ.
relaxation ปัสสัทธิ.
release วิโมกข์, วิมุตติ.
relics (of the Buddha) พระธาตุ, พระสารีริกธาตุ.
relief ภาพสลักนูน, รูปนูน.
relinking ปฏิสนธิ.
remembrance of previous births ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
remorse วิปฏิสาร, กุกกุจจะ.
renouncing ปริจจาคะ.
renown กิตติ, กิตติศัพท์.
renunciation เนกขัมมะ. v. to renounce.
repairs นวกรรม, ปฏิสังขรณ์.
reprover โจทก์.
reproving โจทนา. v. to reprove.
repugnance ปฏิฆะ.
repulsion ปฏิฆะ.
repulsive, adj. ปฏิกูล.
requisite บริขาร, ปัจจัย.
resentment ปฏิฆะ.
resistance ปฏิฆะ.
resolution อธิโมกข์, อธิมุติ; (วินัย) กรรมวาจา.
resolve อธิษฐาน, อธิมุติ.
resort โคจร.
respect คารวะ.
respectable person ครุฐานียบุคคล.
restlessness อุทธัจจะ, วิชัมภิตา.
restoration โอสารณา; ปฏิสังขรณ์.
restraint สังวร, สังยมะ; นิคหะ.
restraint of the senses อินทรียสังวร.
result ผล, วิบาก.
retrocognition ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ)
reverence อุปจายนะ, คารุวะ.
Reverend คำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์ แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระสงฆ์ฝ่ายมหายานหรือนักบวชในศาสนาอื่น. ดู Vernerable.
reverse order ปฏิโลม.
review; reviewing ปัจจเวกขณ์.
riches โภคะ.
right, adj. สัมมา.
Right Action สัมมากัมมันตะ.
Right Concentration สัมมาสมาธิ.
Right Conduct ดู Right Action.
Right Effort สัมมาวายามะ.
right endeavour สัมมัปปธาน.
Right Deliverance สัมมาวิมุตติ.
Right Intent ดู Right Thought.
Right Knowledge สัมมาญาณะ
Right Livelihood สัมมาอาชีวะ.
Right Means of Livelihood ดู Right Livelihood.
Right Meditation ดู Right Concentration.
Right Mindfulness สัมมาสติ
Right Motives ดู Right Thought.
Right Speech สัมมาวาจา.
right striving สัมมัปปธาน.
Right Thought สัมมาสังกัปปะ.
Right Understanding สัมมาทิฎฐิ.
Right View ดู Right Understanding.
righteous, adj. ธรรมิก, เป็นธรรม.
righteous man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
righteousness ธรรม.
rightness สัมมัตตะ.
rigidity ถัมภะ.
ripening วิบาก.
risk เวร.
rites and rituals สีลัพพตะ.
rivalry ปลาสะ, สารัมภะ.
road to power อิทธิบาท. ดู basis for success.
robe จีวร
root มูล
root-cause เหตุ.
round วัฏฏะ.

round of rebirth; roundabout of births

สังสารวัฏฏ์, วัฏฏสงสาร, สงสาร.
rug สันถัต.
rule and ritual สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
rule of training สิกขาบท.
rumination วิจาร.


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : อังกฤษ - ไทย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย