วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2480
วันรับวิสุงคามสีมา : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493


วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)

เลย


วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งเรียกว่า "ดอนเลยหลง" เป็นดอนที่แม่น้ำเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบรอบ ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนทางจึงมีสภาพเป็นเกาะ

วัดศรีสุทธาวาสตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ได้ย้ายมาจากวัดศรีสะอาด (บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสะอาดเทศบาล 1 ในปัจจุบัน) มาสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ป.ธ.6) เจ้าอาวาส เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูอดิสัยคุณาธาร เพราะวัดศรีสะอาด (เก่า) ตั้งอยู่ในเมืองที่แออัด มีถนนบีบสองด้านและตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย จึงถูกลำน้ำเลยกัดเซาะ ทำให้เนื้อที่บริเวณวัดแคบลงทุกปี เมื่อย้ายวัดมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือดอนเลยหลง เจ้าของที่ดินที่ทำกินบนเกาะดอนเลยหลง 5 คน คือ นายกัณฑะ ลำมะยศ นายสังวาลย์ ม่วงนนทะศรี นายเชิญ ดีสุทธิ นายลาน ศรีทัดจันทา และนางใบ พิมเขต จึงได้ถวายที่ดินของจนให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ แรกเริ่มใช้ชื่อว่า วัดมหาวิสุทธิเทพทีปาราม หรือ วัดศรีทีปาราม แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดเลยหลง ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด

พ.ศ. 2491 สร้างอุโบสถและผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งสำนักศาสศึกษา เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ วิหาร หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ และมณฑป ปูชนียสถานมีพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลาโบราณ

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธศรีวิสุทธิเทพ •


พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์

มณฑป

พระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

พระพุทธศรีวิสุทธิเทพ เป็นพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สร้างเมื่อปี 2498 โดยพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ได้จัดสร้างและตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธศรีวิสุทธิเทพ” ตั้งตามชื่อวัดขณะนั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดศรีสุทธาวาส และชาวบ้านก็จะเรียกหลวงพ่อวิสุทธิเทพ ซึ่งเป็นพุทธลักษณะ ปางมารวิชัย

พระพุทธรูปยืน

วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง - เลยหลง

 9,570


พระอารามหลวงทั่วไทย




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย