วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) เลย

วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) เลย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2480
วันรับวิสุงคามสีมา : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493


วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งเรียกว่า "ดอนเลยหลง" เป็นดอนที่แม่น้ำเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบรอบ ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนทางจึงมีสภาพเป็นเกาะ

วัดศรีสุทธาวาสตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ได้ย้ายมาจากวัดศรีสะอาด (บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสะอาดเทศบาล 1 ในปัจจุบัน) มาสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ป.ธ.6) เจ้าอาวาส เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูอดิสัยคุณาธาร เพราะวัดศรีสะอาด (เก่า) ตั้งอยู่ในเมืองที่แออัด มีถนนบีบสองด้านและตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย จึงถูกลำน้ำเลยกัดเซาะ ทำให้เนื้อที่บริเวณวัดแคบลงทุกปี เมื่อย้ายวัดมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือดอนเลยหลง เจ้าของที่ดินที่ทำกินบนเกาะดอนเลยหลง 5 คน คือ นายกัณฑะ ลำมะยศ นายสังวาลย์ ม่วงนนทะศรี นายเชิญ ดีสุทธิ นายลาน ศรีทัดจันทา และนางใบ พิมเขต จึงได้ถวายที่ดินของจนให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ แรกเริ่มใช้ชื่อว่า วัดมหาวิสุทธิเทพทีปาราม หรือ วัดศรีทีปาราม แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดเลยหลง ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด

พ.ศ. 2491 สร้างอุโบสถและผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งสำนักศาสศึกษา เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ วิหาร หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ และมณฑป ปูชนียสถานมีพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลาโบราณ


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย