วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สิงห์บุรี

วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สิงห์บุรี พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2416
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2491


ประวัติความเป็นมา
วัดโบสถ์ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง จนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๑๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีพระภิกษุ ๔ รูป คือ พระอาจารย์คง พระอาจารย์แผน พระอาจารย์ต่าย และพระอาจารย์ปั้น กลับจากไปศึกษาที่วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ มาพักอยู่ที่วัดแห่งนี้ ได้ปลูกกุฏิเล็ก ๆ เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด มีขุนจ่าเมือง (นิล) และอุบาสกคำ เป็นหัวหน้าช่วยกันสร้างกุฏิ ศาลา และบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์

สถานะและที่ตั้ง
วัดโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่
๕๒ ไร่

สิ่งสำคัญในพระอาราม

พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตู และหน้าต่างลายปูนปั้น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๓๕

พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒

หอระฆังและหอกลอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๒

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย