วัดบางนาใน


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2433
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2539


วัดบางนาใน

กรุงเทพมหานคร


"วัดบางนาใน พระอารามหลวง มีพระบรมสารีริกธาตุ ๑๐ ประเทศ มีเตาเผาสัตว์เลี้ยง สำนักปฏิบัติธรรม และเป็นสำนักเรียนบาลี"

วัดบางนาใน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อว่า วัดกลางคลองบางนา เรียกสั้น ๆ ว่า วัดกลาง คู่กับวัดปากคลองบางนา ซึ่งปัจจุบันคือ วัดบางนานอก วัดบางนาในสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2433 ไม่ทราบนามผู้สร้าง โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน ได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 2539

วัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา มีกุฏิสงฆ์ 20 หลัง ศาลาการเปรียญ 2 หลังติดกัน อุโบสถมุงหลังคากระเบื้องดินเผา เคลือบสีแบบเกล็ดหางมน ซุ้มประตูหน้าต่างทำเป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดกอยู่ภายใน มีพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ โดยจากประเทศไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมา และนอกนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล พม่า จีน ลาว และภูฏาน พระเจดีย์ทรงกลม องค์สีทอง บนยอดมีฉัตร มีพระปางประทานพรประดับอยู่ยอดองค์เจดีย์ทั้ง 4 ทิศ และมีเจดีย์มุมองค์เล็กสีทองทั้งองค์ทั้ง 4 ทิศ พระประธานประจำองค์เจดีย์ นาม พระพุทธสยามภูมินาถ ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแผ่นดิน

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระบรมสารีริกธาตุ จาก ๑๐ ประเทศ, หลวงพ่อพุทธานุสสติ, พระสยามภูมินาถ •

พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 พระเจดีย์ทรงกลม องค์สีทอง บนยอดมีฉัตร มีพระปางประทานพรประดับอยู่ยอดองค์เจดีย์ทั้ง 4 ทิศ และมีเจดีย์มุมองค์เล็กสีทองทั้งองค์ทั้ง 4 ทิศ

พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ

พระประธานประจำองค์เจดีย์ นาม พระพุทธสยามภูมินาถ ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแผ่นดิน

พระอุโบสถมุงหลังคากระเบื้องดินเผา เคลือบสีแบบเกล็ดหางมน ซุ้มประตูหน้าต่างทำเป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดกอยู่ภายใน

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลวงพ่อพุทธานุสสติ

หลวงพ่อพระพุทธานุสสติ

วัดบางนาใน พระอารามหลวง

เตาเผาสัตว์เลี้ยง

 9,570


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย