ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ)


 "ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ)"

" .. ศีลธรรมมีมาแล้วแต่ดั้งเดิม แล้วเหตุที่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ แสดงไว้ว่า ..

- "สมาทานวิรัติ" คือ สมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์ เพื่อเป็นสักขีพยานประการหนึ่ง
- "เจตนาวิรัติ" เจตนางดเว้นที่จะรักษาศีลข้อนั้น ๆ ก็เป็นศีลขึ้นมาพร้อมแล้ว ทุกข้อที่มีอยู่

- "สัมปัตตวิรัติ" งดเว้นเฉพาะหน้า เวลาเจอสัตว์ที่ควรฆ่า ไม่ฆ่า ก็เป็นศีลขึ้นมา เห็นของที่ควรขโมย ไม่ขโมย ก็เป็นศีลขึ้นมา เป็นสัมปัตตวิรัติ

- "สมุจเฉทวิรัติ" ตั้งสัจอธิษฐานไว้เลย ตั้งแต่วันนี้กระทั่งวันตาย เราจะไม่ทำลายศีล ข้อใดก็ตามหรือทั้งหมดก็ตาม เราจะไม่ทำลายเลย ก็เป็นสมุทเฉจวิรัติขึ้นมา .. "

"ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 

4,314


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย