วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2200
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2325


วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย)

กรุงเทพมหานคร


วัดอมรินทรารามวรวิหาร หรือชื่อเดิมว่า วัดบางหว้าน้อย ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร

ประวัติความเป็นมา
วัดนี้เป็นวัดโบราณ ชื่อว่า "วัดบางหว้าน้อย" ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง คู่กันกับวัดระฆังโฆสิตาราม เดิมเป็นชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ต่อมาได้ถูกจัดเป็น ชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้ว กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขวังหลังได้โปรดปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญกุฏิ เสนาสนะ และ ถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" และทรงสร้างพระอุโบสถที่สร้างค้างอยู่ต่อไปจนสำเร็จ

ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 กรมพระราชวังหลังได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม คือ สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี คู่กับวัดบางหว้าใหญ่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตาราม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดถูกทิ้งระเบิดใส่ แต่อุโบสถไม่ถูกทำลาย

ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร และสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งทรงสร้างกุฏิเพิ่มเติมอีกหลายห้อง การปฏิสังขรณ์ได้กระทำกันต่อเนื่องมาทุกยุคของเจ้าอาวาส แต่ละรูปรวมทั้งพระบรมราชวงศ์ ข้าราชบริพาร และ ราษฏรผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัดอมรินทรารามตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

สถานะและที่ตั้ง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 566 แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ดินเป็นที่ตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา


- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อโบสถ์น้อย •

( พระอุโบสถ }
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะเป็นทรงไทยจัตุรมุข หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม สร้างเสร็จ ปี พ.ศ. 2512
{ พระประธานในพระอุโบสถ }
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง
{ โบสถ์น้อย }
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาลด 3 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อยู่ใกล้กับสะพานอรุณอมรินทร์ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2492
{ มณฑปพระพุทธบาทจำลอง }
พระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง ทรงสร้างขึ้น ประดับด้วยกระเบื้องและถ้วยชามเขียนสีของจีนฝีมือประณีตงดงามมาก
{ รอยพระพุทธบาทจำลอง }
{ พระพุทธฉายจำลอง }
พระองค์เจ้าหญิงกระจับ พระธิดาในกรมพระราชวังหลังทรงสร้างขึ้นเป็นภูเขามีความสูง 3 วา 2 ศอก กว้างโดยรอบ 19 วา
{ หลวงปู่ทวด , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) }

 9,993


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย