วัดหิรัญรูจี วรวิหาร


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2321
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2397


วัดหิรัญรูจี วรวิหาร

กรุงเทพมหานคร


วัดหิรัญรูจีวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดน้อย หรือ วัดน้อยบางไส้ไก่ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2321 ในสมัยกรุงธนบุรี สร้างโดยเจ้าขรัวเงิน พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระยาอนุชิต [สันนิษฐานว่าคือพระยาอนุชิตชาญไชย (อุ่น)] ได้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดหิรัญรูจี ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อของผู้สร้างวัด และยังโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยด้วยเงินทั้งองค์

วัดเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันปูนปั้นลายรูปดอกไม้และนก หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยปิดทองทั้งองค์เป็นพระประธาน มีพระเจดีย์ใหญ่ทรงกลม และเจดีย์ 6 องค์ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

พระพุทธรูป หลวงพ่อดำ , สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย , หลวงพ่อพระพุทธโสธร


- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อดำ •

{ พระอุโบสถ }
สถาปัตยกรรมไทยผสมจีนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันปูนปั้นลายรูปดอกไม้และนก หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
{ พระพุทธรูปปางมารวิชัย }

พระประธานในพระอุโบสถ
{ เจดีย์ }
{ สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธโสธร }
{ หลวงพ่อพระพุทธโสธร }
{ พระประธานในพระอุโบสถ }
{ หลวงพ่อดำ }

 9,818


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย