วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2200
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2200


วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

สิงห์บุรี


วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพระนอนที่มีความยาว ๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเมื่อคำนวนทางปริมาตรซึ่งองค์พระนั้นมีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร และมีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสุโขทัยที่งดงาม โดยพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งสันนิษฐานว่าท้าวอู่ทองเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมานมัสการและทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478

ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ผู้มาเยือนทุกคนต้องแวะ ไปกราบสักการะทุกคราวที่เดินทางมาจังหวัดสิงห์บุรี โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ยังความปลาบปลื้มให้แก่ชาวเมืองสิงห์บุรียิ่งนักและทำให้วัดพระนอนจักรสีห์กลายเป็นปูชนียสถานอันล้ำค่าทางพุทธศาสนาที่ควรได้รับการอนุรักษ์

นอกจากจะได้ชมพระพุทธไสยาสน์ อันตระการตาแล้ว ยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทองและพระแก้วอันเป็นพระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร ที่มีพุทธศิลป์งดงาม โดยทั้งพระกาฬและพระแก้วนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงใช้เป็นพระประธานใน การถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

ครั้นออกมาด้านหน้าวิหารยังจะพบต้นสาละสุดอลังการที่แตกช่อดอกสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระนอนจักรสีห์, พระกาฬ •

{ "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ " }
พระพุทธรูปปางไสยาสน์เทศนาปาฏิหาริย์ แก่อสุรินทราหู ผู้เป็นยักษ์ เพื่อลดทิฎฐิของอสุรินทราหูที่ถือว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์

"หลวงพ่อพระนอน" จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว สร้างโดยท้าวอู่ทอง มีความยาว ๓ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๓ คืบ ๗ นิ้ว ( ๔๗.๔๐ เมตร ) พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก หันพระพักต์ไปทางทิศเหนือ มีความงดงามอย่างมาก   
{ พระวิหาร }
มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยา ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่มาก มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว หรือประมาณ 46 เมตร สร้างเป็นแบบพระนอนอินเดีย เหมือนพระพุทธไสยาสน์ที่ถ้ำเมืองยะลา คือพระกรขวา ศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่งอ พระกรตั้งขึ้นรับพระเศียรเหมือนพระนอนไทย ถือเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เมื่อคำนวณทางปริมาตรซึ่งองค์พระ    
{ ภายในพระวิหาร }
ยังมีพระกาฬ (องค์ขวา) พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว (องค์ซ้าย) พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสององค์มีพุทธลักษณะงดงาม   
{ พระพุทธรูปภายในพระวิหารพระนอนจักรสีห์ }   
{ พระอุโบสถ }   
{ พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี พระพุทรูปปางลีลา }   
{ พระเจดีย์ }   
{ ด้านหน้าวัดพระนอนจักรสีห์ }   

- เจ้าอาวาส -
• พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙) •


 10,559


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย