วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี

วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2438
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2443


วัดบางกระเบา ตั้งอยู่ที่บ้านบางกระเบา หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย

อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดบางกระเบา ทิศตะวันออก จดแม่น้ำปราจีนบุรี ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
- ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 7.5 เมตร ยาว 15 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2562 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18.5 เมตร ยาว36.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ลำดับที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 15 เมตร ยาว 19.7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 2556 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 24.15 เมตร ยาว 8.2 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง
- อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 2 หลัง หอกลอง 2 หลัง โรงครัว 2 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย
- พระประธานประจำอุโบสถกว้าง 88 นิ้ว สูง 102 นิ้ว ปางประทานพร
- พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 48 นิ้ว สูง 63 นิ้ว ปางปางมารวิชัย

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13/12/ 2441 เขตวิสุงคาม

การศึกษา
- มีศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2549 การเผยแผ่
- เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 1 แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 มติ มส. ครั้งที่ 28/2544
- เป็นหน่วยอบรมประจำตำบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 รูป
ลำดับที่ 1 พระครูสิทธิสารคุณ
ลำดับที่ 2 พระครูพิพัฒน์สารธรรม
ลำดับที่ 3 พระราชภัทรธาดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2557
ปัจจุบันพระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ตั้งแต่ พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 รางวัล วัดพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2562

วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยุ่เลขที่ 36 หมุ่ 6 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งวัด 32 ไร่ 9 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 374 ไร่ 3 งาน เดิมชื่อว่า "วัดน้อยนางหงส์" โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2441 เรียกตามลักษณะพื้นที่ว่า "วัดบางกระเบา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อจาด •


พระอุโบสถ   


ภายในพระอุโบสถ   


พระประธานประจำอุโบสถกว้าง 88 นิ้ว สูง 102 นิ้ว ปางประทานพร   


ศาลาการเปรียญ   


พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 48 นิ้ว สูง 63 นิ้ว ปางปางมารวิชัย   


เรือเก๋งซึ่ง ร.5 พระราชทานแด่หลวงพ่อจาด   


เรือเก๋ง   


มณฑปหลวงพ่อจาด   


หลวงพ่อจาด    


ต้นกระเบา   


ซุ้มประตูทางเข้าวัด   


ต้นโพธิ์ประเทศศรีลังกา   


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด   


ค้างคาวแม่ไก่   
10,630จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย