อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น


.
 "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น"

" .. "ศีลเป็นเบื้องต้นก้าวแรกแห่งการทำความดีของพระพุทธมามกะ" เข้ากับหลักที่ว่า "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" ใครจะเป็นองค์พระ-เณร-อุบาสก-อุบาสิกาได้ ก็จะมีศีลเป็นเครื่องวัด

"ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งกัลยาณธรรมทั้งหลาย" เมื่อศีลมี ศีลตั้งมั่นลงใน กายวาจาใจ ของใครแล้ว "กายวาจาใจของผู้นั้นเบื้องต้นมีกัลยาณธรรม" คือความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย น่าคบค้าสมาคม พูดจาน่ารักเป็นสุภาษิตควรคิดและควรนำไปปฏิบัติตามเป็นต้น

ต่อนั้นไป "ธรรมทั้งหลาย มีพรหมวิหารเป็นต้น ก็จะพอกพูนไหลเข้ามานอนเนื่องปรากฏอยู่ในใจของผู้มีศีล" ศีลไม่สักแต่ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งกัลยาณธรรมเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองรักษากัลยาณธรรมนั้น ๆ ไว้ได้อีกด้วย เหมือนแม่ไก่กับลูกไก่

ฉะนั้น "ศีลเป็นหัวหน้าพาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวง" ให้เดินถูกทาง คือผู้มีศีลเป็นพื้นอยู่แล้ว ธรรมทั้งหลาย เช่น "ความละอายบาปความกลัวบาป" ความสละเป็นต้นก็ตามมา สนับสนุนเป็นกำลังเป็นบริวารห้อมล้อมในศีล ศีลก็สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มพูนกำลังขึ้น .. "

"คุณของศีล"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

4,185

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย