กรรม


# เรื่อง อ่าน
 กรรมอันชั่ว...
 เรื่อง "กรรมเหมือนยาพิษ"
กรรมที่ทำให้จน
การทำผิดศีลข้อต่างๆ ทำให้ลำบากยากจน **
กรรมที่ทำให้มีปัญหาการงาน-การเงิน และวิธีปลดล็อคกรรมหนีความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน
ผลกรรมที่ได้รับจากการทำผิดศีลข้อที่ 1 - 5
 เรื่องกรรม ตามพระศาสดาบัญญัติ
 "กรรม" ไม่มีเอียง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรม" นี้เราสร้างเอง
 อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป
 พุทธวจน..เรื่องภพภูมิ
 นรกชื่อ ปหาสะ...นรกสำหรับนักเต้นรำ บันเทิง...
 สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
 กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ
 ควรหมั่นสอดส่องกรรม
 เจตนา......
 กรรมไม่ดี...
 แล้วแต่จะสร้างเอา
 สำคัญที่จิต
 เหตุ....ผลจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย