กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเข้าใจเรื่องกรรม
 "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสา๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กรรมเผาป่า
 เศรษฐีขี้เหนียว (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน
 "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กรรมเหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"
 "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุดแล้วแต่ใครได้ทำดีมาแต่ปางก่อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 การเกิดบ่อยๆนี้ย่อมเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  ไม่หมดกิเลสก็เวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เชื่อกรรมย่อมไม่ทำกรรมชั่วเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย