"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  4,768 

 "ความซับซ้อนของกรรม"

" .. แตกต่างจากความซับซ้อนของตัวหนังสือ ตรงที่ตัวหนังสือเมื่อเขียนทับกันมาก ๆ
ย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดี หรือเขียนเรื่องไม่ดีอย่างไร

แต่กรรมนั้น แม้ทำซับซ้อนมากเพียงไร หรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงใด
โดยผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเอง เป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็น .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย