"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 วิริยะ12   20 พ.ย. 2557

 "ความซับซ้อนของกรรม"

" .. แตกต่างจากความซับซ้อนของตัวหนังสือ ตรงที่ตัวหนังสือเมื่อเขียนทับกันมาก ๆ
ย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดี หรือเขียนเรื่องไม่ดีอย่างไร

แต่กรรมนั้น แม้ทำซับซ้อนมากเพียงไร หรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงใด
โดยผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเอง เป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็น .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 DT014902

วิริยะ12

20 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  2959 

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย