กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กรรมเป็นที่หนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความยึดมั่น คือกรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "เพราะอำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ทำผู้อื่นสัตว์อื่นทุกข์แล้วทุกข์จะไม่ถึงตนนั้นไม่มี (หลวงปู่เหรียญ)
 "ทุกชีวิตล้วนอยู่ในมือแห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ผู้มีปัญญา กลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเป็นไปของมนุษย์หลังตาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 อสุรกายผู้มีกรรม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ทุ สะ นะ โส : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
 "เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "อยู่ได้ด้วยกรรม" (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)
 ความมีศีลย่อมทำให้ผ่องใส (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ไม่มีอะไรเหนือกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เรื่องกรรมเป็นกฎอนิจจัง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย