กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เรื่องของบุญของบาป" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "เราสร้างของเราเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ภัยทั้งหลาย เกิดจากเหตุปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เหมือนนกในกรง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมไม่ดี กับบุคคลอันเป็นที่รัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
 "กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "บุพกรรมของพญานาคลุ่มน้ำโขง" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 "กรรมนิมิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สถานที่สร้างกรรม" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "พุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 เพราะข้อปฏิบัติและการกระทำ (หลวงปู่แบน ธนากโร)
 "ลิงติดตัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย