กรรม

กรรม การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ทำด้วยความจงใจหรือจงใจทำ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตาย เป็นกรรม แต่ขุดบ่อน้ำไว้กินใช้ สัตว์ตกลงไปตายเอง ไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่า บ่อน้ำที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่าย แล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปตายก็ไม่พ้นเป็นกรรม) การกระทำที่ดีเรียกว่า กรรมดี, การกระทำที่ชั่วเรียกว่า กรรมชั่ว# เรื่อง อ่าน
 อานิสงส์สังฆบูชา
 อานิสงส์ของธรรมบูชา
 อานิสงส์ของพุทธบูชา
 อานิสงส์การสร้างถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
 อานิสงส์การถวายผ้าพระกฐิน
 อานิสงส์การฟังสวดพระอภิธรรมมาติกา
 "ถามตอบเรื่องของกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "หลักกรรมเป็นหลักใหญ่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ผู้มีปัญญากลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)
 "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่ากรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ผู้รับผลกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บาปกรรมตกแต่ง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย