เรื่อง "กรรมเหมือนยาพิษ"


กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าสู่ร่างกาย

ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้ แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรม
คือ การเบียดเบียน ที่ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ..


กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้ายแรง
กรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไป


แล้วจักไม่เกิดผลร้ายแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มี ย่อมเป็นไปไม่ได้
ถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ผลชั่ว ..


เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา
"พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจัง ถูกต้อง
ในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิด" ..


จักเป็นสิริมงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
   

4,966


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย