กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "ภัยทั้งหลาย เกิดจากเหตุปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เหมือนนกในกรง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมไม่ดี กับบุคคลอันเป็นที่รัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
 "กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "บุพกรรมของพญานาคลุ่มน้ำโขง" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 "กรรมนิมิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สถานที่สร้างกรรม" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "พุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 เพราะข้อปฏิบัติและการกระทำ (หลวงปู่แบน ธนากโร)
 "ลิงติดตัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "อำนาจของบุญของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "คาถาท่านพ่อลี ธมฺมธโร"
 "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ถ้าระลึกชาติได้จะยิ่งยุ่ง
 "บาปที่ทำคอยอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "กรรมทางใจ เห็นได้ด้วยตนเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ท่านให้เชื่อกรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ให้พากันระวังกรรมชั่ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย