กรรม


# เรื่อง อ่าน
 "พุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 เพราะข้อปฏิบัติและการกระทำ (หลวงปู่แบน ธนากโร)
 "ลิงติดตัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "อำนาจของบุญของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "คาถาท่านพ่อลี ธมฺมธโร"
 "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ถ้าระลึกชาติได้จะยิ่งยุ่ง
 "บาปที่ทำคอยอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "กรรมทางใจ เห็นได้ด้วยตนเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ท่านให้เชื่อกรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ให้พากันระวังกรรมชั่ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 " (2) ผลของความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 " (1) ผลของความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "ผีเฝ้าหวงกระดูก" (หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ)
 "การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย