กรรม


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุดแล้วแต่ใครได้ทำดีมาแต่ปางก่อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 การเกิดบ่อยๆนี้ย่อมเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  ไม่หมดกิเลสก็เวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เชื่อกรรมย่อมไม่ทำกรรมชั่วเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "อำนาจกรรมไม่ดี ส่งผลจริงเป็นที่น่ากลัวยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 คนมีบุญมากมองเห็นโลกตามเป็นจริง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 การบวงสรวงสิ่งภายนอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ดูจิตตนว่า มี"หิริโอตตัปปะ"หรือยัง : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ปรทัตตูปชีวีเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เบียดเบียนผู้อื่นมามากก็โรคมาก อายุสั้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เวลารับโทษจากบาปมันทรมาน : หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
 ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "วิธีแก้กรรม แก้เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 อายุของพระพุทธเจ้าเป็นกฏธรรมดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "กรรมนี้ เราสร้างเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สามเณรเฒ่าผู้ไม่ย่อท้อ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ทำกรรมดี เพื่อสกัดกั้นกรรมเก่าที่ไม่ดี"
บุญไม่ช่วย เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"
 "อย่าทำลืม ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ความดีให้ผล เหมือนกลางวัน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย