กรรม


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม
บุญไม่ช่วย ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ความเข้าใจเรื่องกรรม
 "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๒ เขียนโดยสืบธรรมไทย
 กรรมเผาป่า
 เศรษฐีขี้เหนียว (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน
 "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กรรมเหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"
 "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุดแล้วแต่ใครได้ทำดีมาแต่ปางก่อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 การเกิดบ่อยๆนี้ย่อมเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  ไม่หมดกิเลสก็เวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้เชื่อกรรมย่อมไม่ทำกรรมชั่วเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "อำนาจกรรมไม่ดี ส่งผลจริงเป็นที่น่ากลัวยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 คนมีบุญมากมองเห็นโลกตามเป็นจริง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 บาปนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมืดมน : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 การบวงสรวงสิ่งภายนอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ดูจิตตนว่า มี"หิริโอตตัปปะ"หรือยัง : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย