พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
 วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
 พุทธศาสนา ๒ นิกาย ใหญ่ มหายาน กับ หีนยาน
 กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป
 สังคายนา ๕ ครั้ง
 พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
 ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
 รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
 ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
 แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล
 ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา
 หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
 ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
 พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔
 พุทธคุณ ๙ ประการ
 เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔
 พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
 หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
 หลักในการตอบ ๔ วิธี
 พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย