พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
 พุทธคุณ ๙ ประการ
 มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
 อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ
 รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
 พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน
 พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า
 พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้
 หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
 พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ
 พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
 ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง
 อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล
 พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์
 หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น
 มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล
 ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า
 ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์
 ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก
 อุบาสิกาสำคัญในสมัยพุทธกาล
 พระนามของพระพุทธเจ้า


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย