พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
 รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
 ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
 ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
 หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
 พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔
 ถ้ำและภูเขา
 พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
 ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
 เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔
 มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
 ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส
 อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล
 พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ
 พระนามของพระพุทธเจ้า
 ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง
 พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้
 พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
 พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า
 หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น
 อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย