พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
 อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ
 พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า
 พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้
 พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน
 พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ
 พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
 พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์
 ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง
 ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า
 ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์
 พระนามของพระพุทธเจ้า
 อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล
 อุบาสิกาสำคัญในสมัยพุทธกาล
 ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก
 ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล
 พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล
 หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น
 มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล
 พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย