พระพุทธเจ้า


# เรื่อง อ่าน
 มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
 อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ
 พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า
 พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้
 พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน
 พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ
 พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
 พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์
 ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง
 ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า
 ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์
 พระนามของพระพุทธเจ้า
 อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล
 อุบาสิกาสำคัญในสมัยพุทธกาล
 ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก
 ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล
 พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล
 หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น
 มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล
 พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล
 ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส
 เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 ต้นไม้ สวน และป่า
 แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
 ถ้ำและภูเขา
 ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์
 พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ
 หลักในการตอบ ๔ วิธี
 หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี
 พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
 เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔
 พุทธคุณ ๙ ประการ
 พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔
 ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
 หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก
 ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา
 แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล
 ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
 รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
 ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
 พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
 พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 สังคายนา ๕ ครั้ง
 กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป
 พุทธศาสนา ๒ นิกาย ใหญ่ มหายาน กับ หีนยาน
 วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
 เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย