วัดศรีจันทร์


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2368
วันรับวิสุงคามสีมา : 27/12/2545


วัดศรีจันทร์

ขอนแก่น


วัดศรีจันทร์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่เลขที่ 681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ค้าขายล้อมรอบทุก ๆ ด้าน ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 เส้น วัดศรีจันทร์มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 707 และมีที่ดินตั้งวัด 10,179 ตารางวา หรือ 25 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 2126 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ดินต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จดที่ดินของนายกิ้มทอง แซ่ตั้ง
ทิศใต้ จดถนนศรีจันทร์
ทิศตะวันออก จดถนนรอบเมืองและที่ดินของนางจอม สุวรรณสม
ทิศตะวันตก จดถนนสามัคคีอุทิศ

วัดศรีจันทร์ สร้างขึ้นโดยท่านญาคูหลักคำ (พิมพ์) (ท่านเจ้าอาวาสรูปแรก) เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีนวล ได้มาสร้าง วัดขึ้นใหม่ที่โคกป่าโจด โดยรวบรวมศรัทธาประชาชนมาช่วยกันก่อสร้างวัด และเนื่องด้วยโคกป่าโจดมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น สภาพแวดล้อมเป็นสถานที่เงียบสงบ มีสัตว์อาศัยชุกชุม เวลากลางคืนเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวง แสงสว่างของดวงจันทร์ส่องสว่างกระทบต้นไม้และใบไม้เกิดประกาย ดุจประหนึ่งว่ารัศมีแห่งพระจันทร์เปล่งลงมา ท่านจึงถือเอานิมิตหมายตรงนี้ว่าวัดนี้คงจะเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัย เป็นศักดิ์ศรีแก่บ้านเมืองในภายภาคหน้า จึงตั้งชื่อว่า วัดศรีจันทร์ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดนอก เพราะตั้งอยู่นอกคุ้มมีบ้านเรือนอยู่น้อยและกระจัดกระจายออกมาทางหนองแสบง อีกทั้งท่านญาคูหลักคำนั้นเคยจำพรรษาอยู่ที่ วัดศรีนวล เมื่อมาสร้างวัดใหม่บนโคกป่าโจด จึงตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับวัดศรีนวลว่า วัดศรีจันทร์ ซึ่งแต่เดิมประชาชนนิยมเรียกว่า วัดนอก (เพราะอยู่คุ้มนอกบ้าน และเรียกวัดศรีนวลว่าวัดในเพราะตั้งอยู่คุ้มในบ้าน)    

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ •


พระอุโบสถ   

ภายในพระอุโบสถ   

หอกลอง หอระฆัง   

ธรรมจักร   

ภายในศาลาการเปรียญ   

 10,558


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย