วัดโพธาราม


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2420
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2481


วัดโพธาราม

นครสวรรค์


วัดโพธาราม พระอารามหลวง
2,031 |
ประวัติวัดโพธาราม

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด

วัดโพธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตลาดปากน้ำโพ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๔ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด มหานิกาย

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๘๑ ตั้งวัดเมื่อ ไม่ปรากฏ ปี พ.ศ.ที่สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ (ครั้งแรก) และได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาใหม่ วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๑ มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖

อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสวรรค์วิถี

ทิศใต้ จดถนนโกสีย์

ทิศตะวันออก จดถนนอรรกวี

ทิศตะวันตก จดถนนจุฬามณี

บริเวณพื้นที่ตั้งวัด เป็นพื้นที่ราบลุ่มท่ามกลางตลาดปากน้ำโพ โดยมีถนนคั่นบริเวณวัดไว้ทั้ง ๔ ด้าน ตรงข้ามฟากถนนเป็นอาคารพาณิชย์ของทางวัดบ้าง ของเอกชนบ้าง ทิวทัศน์ห่างออกด้านหลังวัดเป็นเทือกเขากบ ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำ ๔ สาย คือ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบเป็นต้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นย่านการค้าทั้งทางบกและทางน้ำ การคมนาคมติดต่อกับทุกภาคของประเทศไทยได้โดยสะดวก

วัดโพธาราม มีเนื้อที่เฉพาะที่เป็นเขตสังฆาวาส ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๗ วา โฉนดเลขที่ ๒๑๘๑

อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสวรรค์วิถี

ทิศใต้ จดถนนโกสีย์

ทิศตะวันออก จดถนนอรรกวี

ทิศตะวันตก จดถนนจุฬามณี

ประวัติความเป็นมา

วัดนี้เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏนามท่านผู้สร้างและไม่ปรากฏปีที่สร้าง ที่ตั้งวัดเดิมอยู่ริมปากแม่น้ำปิง ฝั้งขวา มีต้นมะขาม ๒ ต้น ต้นตะกู ๑ ต้น ศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง ทางด้านที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปัจจุบันนี้ มีต้นมะเดื่อ ๑ ต้น ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งบริเวณกุฏิออกมาตั้งด้านหลังดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ ส่วนที่ธรณีสงฆ์แปลงหลังวัด เดิมเป็นป่าไผ่เป็นบริเวณเผาอัฐิของนางเอม เรียกกันว่า ยายเอม เผาอัฐิ

พระอุโบสถหลังเดิม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ สมัยพระสมุห์อิ่ม เป็นเจ้าอาวาส และหมื่นนรา เป็นทายก นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๕ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นเวลา ๔๖ ปี พระอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ สมัยพระครูสวรรค์นคราจารย์

(ช่วง ติสฺสเถโร) เป็นเจ้าอาวาส โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เขมจารี) เจ้าคณะมลฑลอยุธยา วัดมหาธาตุ พระนคร

เป็นประธานผูกพัทธสีมา มีหลวงปู่สูข วัดปากคลองมขามเฒ่า เป็นประธาน นั่งอธิฐานจิตในงานด้วย   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระโพธานุชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ •


พระอุโบสถ   

พระโพธานุชินราช พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะประสม หน้าตัก ๔ ฟุต ๑๔ ซม. สูง ๖ ฟุต ๑๐ ซม. หล่อที่วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ สมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) ผู้บัญชาการมณฑลนครสวรรค์ เมื่อเป็นพระพิมลธรรม เป็นผู้ดำเนินการหล่อ โดยให้ช่างแดงเป็นผู้ปั้นหุ่นรูปหลอ คาดว่า คงเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเดิมที่ถูกไพไหม พร้อมกับหลวงพ่อเพชร และ พระอัครสาวกทั้ง ๒ สูง ๕ ฟุต หล่อที่วัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมพระประธานในพระอุโบสถ   

พระวิหารทรงมณฑปจตุรมุข   

ภายในพระวิหาร   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   

หอระฆัง   

ภาพมุมสูงวัดโพธาราม นครสวรรค์   

 10,509


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย