วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)


พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2386
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2403


วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)

เพชรบุรี


วัดมหาสมณาราม หรือที่รู้จักกันในนาม "วัดเขาวัง" เป็นวัดที่มาก่อนการสร้างพระนครคีรี เมื่อครั้งทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวช ได้เสด็จจาริกไปประทับที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ

ครั้นเมื่อทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระนครคีรี จึงทรงโปรดให้บูรณะและสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์ และทรงพระราชทานนามว่า "วัดมหาสมณาราม"

ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่เชิงเขาวัง บริเวณไหล่เขาทางทิศตะวันออก   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ , จิตรกรรมฝาผนัง •

{ พระอุโบสถ }
เป็นอาคารทรงไทยขนาดกลาง หลังคาซ้อนสองชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ที่งดงามและมีชื่อเสียง โดยขรัวอินโข่งเป็นผู้ร่างแบบ เป็นจิตรกรไทยคนแรกที่ใช้วิธีการเขียนภาพแบบ Perspective และแบบ Bird’s-eye view ลักษณะจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่น เรื่องราวที่เขียนเป็นภาพการไปนมัสการโบราณสถานสำคัญต่างๆ อาทิ พระพุทธบาทสระบุรี พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น ทั้งยังมีภาพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่เกิดจนตาย ในแต่ละตอนศิลปินได้สอดแทรกวิถีชีวิตไว้อย่างน่าชม   
{ พระประธานปางมารวิชัย }
ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย   

ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ที่งดงามและมีชื่อเสียง โดยขรัวอินโข่ง   

นอกจากนั้น บริเวณหลังวัดมีถ้ำหนึ่งชื่อพุทธโกษา ภายในก่อพระพุทธไสยาสน์ไว้ 1 องค์ ความยาวประมาณ 3 วา   
{ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง }    
{ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง }   

- เจ้าอาวาส -
• พระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ ปิยธมฺโม) •


 10,556


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย