คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 กระบวนการที่ทำให้จิตคุ้นเคยกับการอยู่กับความจริง และฝึกไว้ใจความจริง คือ การภาวนา
 ฝึกเฝ้าสังเกตจิตของตน
 เมื่อเราเปิดรับสถานการณ์ต่างๆ โดยปราศจากอคติ และยอมรับทุกสิ่งตามความเป็นจริง เราย่อมพร้อมจะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา
 การสำนึกในความทุกข์...
 ความสุขที่มีเงื่อนไขมาก...ไว้ใจไม่ได้
 ยิ่งพิจารณาเห็นความน่ากลัวของกิเลส และความงดงามของกุศลธรรม ความยินดีงดเว้นย่อมเกิดเป็นธรรมดา
 จะดีได้ ดีจริง ดีนานก็เพราะรู้จักดี รู้จักป้องกันความดีของตน ไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเงาตามตัวของมัน
 งานจะบรรลุจุดหมายสูงสุด ซึ่งเป็นความสำเร็จที่แท้ เมื่อคนสุขในการสร้างสรรค์และทำให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุข
 ต้องการผลตอบแทน สุขไม่มาจนกว่าได้เงิน ต้องการผลของตัวงาน สุขงอกงามไปกับการทำงาน
 คนมีฉันทะรักที่จะทำเหตุของความเจริญ
 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ภายนอกแล้ว อย่าลืมสร้างสรรค์ความสุขภายในด้วย
 ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล
 มนุษย์จะต้องรู้ว่าอะไรแค่ไหนเป็นคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตของตน
 มนุษย์เป็นผู้ที่กำหนดเจตนาหรือกรรมของตนเองขึ้น
 ความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ที่มีอยู่เป็นของธรรมชาติ
 จุดหมายของการภาวนา
 ความชั่ว ทีละเล็กทีละน้อย สะสมทีละหยด ทีละหยด ความชั่วเต็มตุ่มน้ำได้
 ความประทับใจในความดีนั้นคือมรดกมีค่ายิ่ง
 การที่เราปลีกตัวออกจากความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำวันมาอยู่กับจิตใจของตัวเองทุกวันๆ คือการหยุดที่มีคุณค่ามาก
 การดูแลจิตให้ดีจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย