คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 ความสุขในทางโลกว่ามันเป็นแค่ของเสริมเป็นเปลือก ไม่ใช่แก่นแท้ของชีวิตและไม่ควรจะเป็นเป้าหมายของชีวิต
 แกล้วกล้าและเด็ดขาดในการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จะดีตรงไหน
 เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความสงบจากความคิดให้ความสุขอันเลิศเพียงใด เราก็จะกล้าละวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวง
 ท่านฉลาดขึ้นทุกปีหรือท่านโง่ลงไปทุกปี...
 เด็กๆ เราจะรู้แต่หนังสือและวิชาชีพ ไม่รู้ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
 เราจะอยู่อย่างต่ำที่สุดและเพื่อให้มันเป็นอิสระมากที่สุด
 เอานรกนั้นมารวมกันทั้งหมด ก็ยังไม่น่ากลัวเท่านรกไอ้ที่ว่านี้ คือ นรกแห่งตัวกูของกู
 แทนที่จะมองสิ่งทั้งหลายตามชอบชังหรือตามชอบใจไม่ชอบใจ เราก็มองตามเหตุปัจจัย
 วิธีฝึกวินัยอย่างแรกสุด ก็คือการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดี
 ไม่ใช่มีแต่ความคิดเห็น แล้วก็คิดไปตามความรู้สึก...
 หลักการฝึกตน ไม่ใช่มัวแต่บอกว่าให้พึ่งตน แต่ควรถามว่าทำอย่างไรคนจึงจะ พึ่งตนได้...
 ชาวพุทธเรารู้สึกชีวิตของตนมีความหมายด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม...
 ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖
 เราสามารถใช้บารมี ๑๐ ประเมินผลการปฏิบัติของเราได้...
 ความสงบแบบรู้ตัวจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์และหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง
 บัณฑิตผู้มีปัญญา เห็นเรื่องที่ควรคิดพิจารณาก็คิดพิจารณาในเรื่องนั้น...
 เราคาดหวังว่าอะไรๆ ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราก็ทุกข์ใจไปตามที่คาดหวัง
 ไม่มีอะไรเลยเป็นของตายตัวแน่นอน...
 การเสียสละความสะดวกสบายเป็นครั้งคราว กล้าอดกล้าทนเพื่อฝึกพึ่งตนเอง ทำให้เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นจริงๆ ในชีวิต
 ทุกข์มีอยู่ ไม่ใช่เราเป็นทุกข์จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย