ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล


ในพุทธศาสนามีหลักการให้การศึกษามนุษย์ด้วยการฝึกฝนพัฒนาให้รู้จักรับรู้และรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เรียกว่าทําให้ไร้ทุกข์ การศึกษาหรือการพัฒนาคนนี้ก็ดำเนินไปตามหลักของกรรมนั่นเอง เพราะหลักกรรมถือว่าสิ่งที่เป็นผลจะเกิดขึ้นจากเหตุ คือเป็นกฎแห่งเหตุและผล แต่เป็นกฎเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ ตามหลักกรรมนั้น การกระทำเป็นเหตุ สิ่งที่ต้องการเป็นผล ฉะนั้นผลสําเร็จที่ต้องการจึงเกิดจากการกระทํา ในการกระทํานั้นความพากเพียรพยายามเป็นแรงขับเคลื่อน การที่มนุษย์จะสามารถทําการต่างๆ อันเป็นเหตุปัจจัยนําไปสู่ผลที่ต้องการได้นั้น มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามในการกระทํา ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล

หนังสือ จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๓๐ – ๓๑   

2,789


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย