จิตใจเราเหมือนลิง เบื่อทั่วไปคือตัวลิงมันเบื่อ นิพพิทาคือเราเบื่อตัวลิง


นิพพิทากับความเบื่อหนายทั่วไปไม่เหมือนกัน
จิตใจเราเหมือนลิง เบื่อทั่วไปคือตัวลิงมันเบื่อ นิพพิทาคือเราเบื่อตัวลิง
เบื่อทั่วไปคือกิเลส นิพพิทาคือทางออกจากกิเลส

พระอาจารย์ชยสาโร

2,935


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย