คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 อย่าปล่อยตัวให้อ่อนแอลงไปตามความสะดวกสบายที่เกิดจากเทคโนโลยี มาทำลายศักยภาพที่จะมีความสุขที่มีอยู่ในตัวเอง
 การละบาปของเรายังไม่ดี ทำบุญลงไปมันก็ยังรั่ว เทน้ำใส่ลงไปมันก็ยังรั่วออกไปหมด
 บางคนไปงานศพทุกเดือน หรือแทบทุกอาทิตย์ แต่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
 ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี
 จิตที่ขาดปัญญามักหันหลังให้กิเลส หาข้ออ้างให้ดูมีเหตุมีผลหรือแม้กระทั่งอวดว่ากิเลสเป็นเรื่องดี
 ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย
 เดินไปทีละก้าว ทีละก้าว แล้วหยุดสำรวจทางเป็นระยะๆ เพื่อแน่ในใจว่าไม่หลงทาง
 การปฏิบัติธรรมเหมือนการสร้างเรือ สร้างเรือแล้วจะกลัวคลื่นทำไม ฝึกจิตดีแล้วจะกลัวปัญหาทำไม
 หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าย่อมเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็ว เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นฉันใด ชีวิตของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้น
 ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา
 ศีลพุทธไม่ใช่ข้อห้าม แต่ตามจริงเป็นข้อหัด
 หลักประกันชีวิตขั้นสุดท้าย คือทรัพย์ภายในแห่งความมีธรรม
 การพัฒนาคือการทำตนให้เบาบาง ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้น
 เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน
 ทุกข์มีอยู่ ต้องรู้เท่าทัน สุขคือจุดหมาย ต้องไปถึงให้ได้ทุกวัน
 ความอยากแบบฉันทะนี้ มีแต่ความอยาก แต่ไม่เกิดตัวผู้อยาก หรือตัวตนที่จะทำอะไรๆ...
 คนที่คิดจะได้จะเอา เวลาให้ การให้ก็คือการสูญเสีย แต่ถ้าคนคิดจะให้ การให้จะกลายเป็นการได้
 เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความสงบจากความคิดให้ความสุขอันเลิศเพียงใด เราก็จะกล้าละวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวง
 หลวงพ่อชาท่านชอบพูดอยู่เสมอในเรื่องการปฏิบัติว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้ ...
 ถ้ายังทำตามความชอบ ความไม่ชอบ ก็ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย