คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 เปลี่ยน “อยากได้” เป็น “อยากทำ” คือจุดเริ่มที่จะนำสู่ความสำเร็จ
 งานจะบรรลุจุดหมายสูงสุด ซึ่งเป็นความสำเร็จที่แท้ เมื่อคนสุขในการสร้างสรรค์และทำให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุข
 พัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มีจิตใจ มีปัญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพ้นกรรม
 คนที่เป็นผู้นำต้องดีมีปัญญาให้คนในสังคมเห็นเมื่อคนเห็นแล้ว เกิดความมั่นใจ คนก็จะมีศรัทธา เมื่อคนมีศรัทธา สุขภาวะก็จะดีขึ้นมาทันที
 คนเราเกิดคนเดียว แก่ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศล ไม่มีใครทำให้เราได้ เป็นงานของเราโดยเฉพาะ
 การดำเนินชีวิตของคนเรา เหมือนการขับรถบนทางขรุขระ เต็มไปด้วยหลุมและบ่อ ความคิดเข้าข้างตัวเอง การถือตัวถือตน ความอยากต่างๆ เหมือนขี้ฝุ่นที่ตลบทางตลอด การภาวนา ก็เหมือนการคอยเช็ดกระจกรถ
 ต้องอดทน ขุดไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ท้อเสียก่อน เราย่อมฝ่าฟันอุปสรรคไปจนได้
 แทนที่จะมองเพ่งโทษหาข้อบกพร่องในสิ่งต่างๆ ของคนนั้นคนนี้ ให้เรามองความดีของคนอื่น ก็จะเหมือนมีกระแสดีงามไหลรินเข้ามาในจิตใจของเราตลอดเวลา
 โลกมีเผด็จการในใจมากมายที่คนยอมทำตามเยี่ยงทาสโดยปราศจากข้อสงสัย
 โทษของการโกหกข้อหนึ่งว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดของเรา คำพูดไม่มีน้ำหนัก เราจะเป็นที่ระแวงของคนอื่นแม้ในกรณีที่พูดความจริงก็ตาม
 หากจะเปรียบว่าเรากำลังอยู่ในสงคราม ก็เป็นสงครามกลางเมืองซึ่งมีคนที่เรารักอยู่ทั้งสองฝ่าย
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ชี้ให้เห็นจิตที่เป็นกุศลและเข้าถึงความเป็นอริยะ
 คนฉลาดจำนวนมากดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้จักตน จึงเบียดเบียนตนอยู่เรื่อย ส่วนผู้มีปัญญารู้จักตน จึงไม่ยอมเบียดเบียนตน
 พอสติมา สมาธิมี ปัญญาจะเข้าประจําที่ ก็เริ่มงานแก้ปัญหามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที
 ใจเป็นแกนของชีวิต ถ้ารักษาใจไว้ได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐของชีวิตไว้ได้
 พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย
 หลักการฝึกตน ไม่ใช่มัวแต่บอกว่าให้พึ่งตน แต่ควรถามว่าทำอย่างไรคนจึงจะ พึ่งตนได้
 จะลุจุดหมาย เมื่อปล่อยวางได้ โดยไม่ปล่อยปละละเลย
 ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น มันจะเปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็ได้ มันจะเปลี่ยนไปในทางเจริญก็ได้ แล้วแต่เหตุปัจจัย เราต้องการอะไรล่ะ
 สิ่งใดไม่เป็นปัญหาก็ไม่ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมา สิ่งใดเป็นปัญหาก็แก้ไขด้วยปัญญาที่รู้และทำให้ตรงกับเหตุปัจจัยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย