ตายเป็นสุข คือตาย อย่างไม่มีอะไรตาย


ตายเป็นสุข
คือตาย
อย่างไม่มีอะไรตาย

-พุทธทาสภิกขุ-   

2,814


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย