โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน (เด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๑๑-๑๕ ปี) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 Ratchada     16 ก.พ. 2557

สาธุโข ปพฺพชชา การบวช ดีนักแล _/*\_/*\_/*\_

โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
(เด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๑๑-๑๕ ปี)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.082-233-3848, 083-079-9302 หรือ 035-881-604
โทรสาร 035-881-603 หรือ 035-881-605

ด้วย วัดมเหยงคณ์ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน เพื่อให้การอบรมทั้งด้านจริยธรรม และการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแก่กุลบุตร กุลธิดา เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน
ให้มีคุณธรรมเป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดี
และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นเด็กชายและเด็กหญิง
อายุระหว่าง ๑๑-๑๕ปี
- มีความศรัทธาตั้งใจจริงในการจะบรรพชาเป็นสามเณรและศีลจาริณี
- ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่

หลักฐานการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ใบ,
รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๑ ใบ
- มีผู้ปกครองพาไปสมัคร และกรอกใบรับรอง

สถานที่รับสมัคร สำนักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน อาคารเกษมธรรมทัต
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์
ในเทศกาลวันมาฆะบูชานี้
(ถ้าเกินจำนวนก่อน จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด)

จำนวนรับสมัคร จำกัดสามเณร ๖๐ คน และศีลจาริณี ๖๐ คน
โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว ๓ เมษายน ๒๕๕๗

โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว ๓ เมษายน ๒๕๕๗
บรรพชาเป็นศีลจาริณี ๖ เมษายน ๒๕๕๗
ลาสิกขา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗


ที่มา : สำนักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน โทร.083-079-9302


 4,126 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย