@ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?

 motorola31313@gmail.com  

*ชีวิตย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา,มีเกิดขึ้น,ตั้งอยู่,ดับไป.สรรพสิ่งล้วนป่นสลายกลายเป็นผงธุลี,กระดูกกองดังภูเขา,น้ำตาแห่งความจำพรากมากมายดังท้องทะเล,ใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักร,จงใช้เวลาและหน้าที่ของชีวิตที่น้อยนิด,ให้คุ้มค่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากเลย*


• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• งานจะบรรลุจุดหมายสูงสุด ซึ่งเป็นความสำเร็จที่แท้ เมื่อคนสุขในการสร้างสรรค์และทำให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุข
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย