"คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12   6 ก.ค. 2562

.
 "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต"

" .. "เหตุที่คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิตตัวเอง" ไม่ควบคุมจิตตัวเอง เมื่อปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยอยู่นั้น ตัณหามันก็ได้ช่อง ตัณหาก็เข้าครอบงำ "ตัณหามันก็บันดาลให้อยากได้อะไรต่ออะไรสารพัด ในทางที่เป็นบาปบ้าง เป็นบุญบ้าง ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บาปบ้าง" มันก็อยากไปทั่วเลยมันไม่มีขอบเขต

บัดนี้ "ความเป็นผู้ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองได้ หรือไม่มองเห็นว่า บุญ บาป คุณโทษนี้เกิดจากจิตนี้ มองไม่เห็นนึกว่าเกิดจากที่อื่น มันถึงไม่ควบคุมจิตตัวเอง" ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่า "โอ๊ บาปก็ดี บุญก็ดี คุณก็ดี โทษก็ดี ล้วนแต่เกิดจากจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลย"

"ดังนั้นเรามาควบคุมจิตนี่ซะ เรียกว่าตนเองควบคุมตนเองก็ว่าได้" เอาละเราจะไม่ใช้กายวาจาทำสิ่งที่เป็นบาปและจะไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษ "เพราะว่าใช้กายวาจา ทำบาปลงไปแล้ว กายวาจาไม่ได้รับผลแห่งบาปนั้น ผู้รับผลแห่งบาปนั้นคือใจ" ต้องให้เข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้ .. "

"ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย DT014902

วิริยะ12

6 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4044 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย