สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมะกับการศึกษา


ธรรมะกับการศึกษา
    01 หลักสิกขา - ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้(๒๘.๓๓).mp3

    02 2 ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ(๓๐.๓๒).mp3

    03 สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖ (๖๗.๔๖).mp3

    04 โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา(๔๖.๔๐).mp3

    05 ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน(๗๐.๓๕).mp3

    06 ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง(๔๔.๕๕).mp3

    07 การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ(๕๖.๔๙).mp3

    08 ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย(๔๑.๓๖).mp3

    09 กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล(๔๘.๔๖).mp3

    10 เดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม(๕๑.๔๖).mp3

    11 การศึกษากับเศรษฐกิจ - ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน(๔๕.๔๘).mp3

    12 การศึกษาแนวพุทธ(๙๓.๑๘).mp3

    13 เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป(๕๖.๑๒).mp3

    14 ครูไทยยุคไอที(๕๑.๐๙).mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย